Bendrosios žinios apie mokyklą

12/06/2012 13:35
 • BENDROS  ŽINIOS APIE  MOKYKLĄ

 

            1.1. Mokyklos pavadinimas: Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“  specialioji mokykla;

1.2.  kodas 301085864;

1.3. adresas Č. Darvino  g. – 4, Kybartai,  Lt – 70440, Vilkaviškio rajonas,

El. paštas: direktorius@sim.kybartai.lm.lt,

                  mokykla@sim.kybartai.lm.lt,

                  buhalterija@im.kybartai.lm.lt

                                  telefonas / faksas 8-342-30672,    8-342-30541;

                1.4. mokymo forma – dieninė;

                1.5. veiklos rūšys:

1.5.1. specialusis pradinis mokymas (kodas 107001003),

1.5.2. bendrasis specialusis pagrindinis mokymas (kodas 207001003);

1.6. mokyklos grupė – bendrojo lavinimo mokykla,

1.7. mokyklos tipas – pagrindinė mokykla;

   1.8. Direktorė  Lilija Žilinskienė, vadybinė kvalifikacinė kategorija – III;

                    1.9. Mokyklos tarybos nariai:

Mokyklos tarybos pirmininkė Aida Barišauskienė – lavinamųjų klasių vyr. mokytoja,

Aristida Balbierienė – vyr. auklėtoja,

Valerija Burokienė  –  vyr. logopedė.

                    1.10. Mokykla yra pelno nesiekianti savivaldybės institucija ir paramos gavėja.

                    1.11. Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

                    1.12. Mokyklos filosofija:

 Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

                    1.13. Mokyklos misija:

Vilkaviškio rajono Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos bendruomenė, vykdanti pagrindinį ir pradinį specialųjį ugdymą Vilkaviškio rajono specialiųjų poreikių vaikams ir teikianti pedagoginę, socialinę pagalbą jų šeimoms, siekianti išauginti dorą ir savarankišką žmogų, pasiruošusį integruotis į visuomenę, užtikrinanti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką.

                    1.14. Mokyklos vizija:

Visiškai visuomenės poreikius tenkinanti specialioji mokykla Vilkaviškio rajono sutrikusio intelekto vaikams, ugdanti dorą, savarankišką, pasiruošusį integruotis į visuomenę žmogų.

                    1.15. Mokyklos paskirtis:

1.15.1. ugdyti asmenis, turinčius didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, kuriuos nustato pedagoginė psichologinė tarnyba, ir negalinčius lankyti bendrojo lavinimo įstaigų;

1.15.2. padėti asmeniui, turinčiam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių;

1.15.3. teikti metodinę pagalbą bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), ugdantiems specialiųjų poreikių vaiką;

                    1.16.   Mokyklos prioritetai:

1.16.1. specialiųjų poreikių mokinių ugdymas;

1.16.2. sveikos ir saugios mokinių ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas.

                    1.17. Mokyklos tikslai ir uždaviniai:

1.17.1. Siekti  geresnės ugdymo kokybės, skatinant mokymosi motyvaciją:

1.17.1.1 ugdymo procese taikyti inovacinius metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją.

1.17.1.2. sudaryti sąlygas visiems mokiniams išreikšti save per neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

1.17.1.3. teikti pedagoginę psichologinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms.

1.17.2 Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką:

1.17.2.1.vykdyti žalingų įpročių ir smurto prieš vaikus prevenciją, stiprinti mokinių sveikatą,

1.17.2.2. užtikrinti higienos normų reikalavimus.

 

II. FORMALIOJO IR NEFORMALIOJO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

2. Specialiojo pradinio ir specialiojo pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas:

2.1. ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Bendraisiais ugdymo planais;

2.2. atsiradus nenumatytų, ekstremalių situacijų, papildomų atostogų laikas, suderinus su mokyklos taryba, gali būti numatomas ir kitas;

2.3. ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei veiklai, parinktai pagal mokinių ir mokyklos poreikius, mokslo metus skiriama 10  mokymosi dienų;        

 2.4. vienos kultūrinės, pažintinės, meninės, sportinės, socialinės ir kitos veiklos dienos vykdymui skirta 6 valandos (mokytojų tarybos 2010-06-14 d. protokolo Nr. PP-4);

 2.5. oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali neiti 1–5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – 6–10 klasių mokiniai. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių;

2.6. paskelbus ekstremalią situaciją, keliančią pavojų mokinių gyvybei ar sveikatai, nustačius ypatingąją epideminę situaciją dėl staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose teritoriniuose vienetuose, mokykla priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo;

2.7. Ugdymo proceso organizavimas:

2.7.1. Specialioji mokykla, ugdanti specialiųjų pradinių poreikių mokinius, sudarydama mokyklos, klasės ar specialiųjų poreikių mokinio individualų ugdymo planą:

2.7.1.1. vadovaujasi Bendrajame plane pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti skiriamų savaitinių pamokų skaičiumi, nurodytu Bendrojo plano 21.4.1, 21.4.2 punktuose;

2.7.1.2. trūkstant mokinių, mokykloje formuojamos jungtinės specialiosios bei lavinamosios  pradinės klasės;

 2.7.1.3. kiekvienam  specialiosios pradinės jungtinės klasės komplektui skiriama 2 neformaliojo ugdymo ir 2 mokyklos nuožiūra skiriamos pamokos.

2.8. Pamokų skaičių klasei per savaitę sudaro: minimalus (privalomų) pamokų skaičius mokiniui, neformaliojo ugdymo valandos. Privalomų pamokų  skaičių sudaro minimalus pamokų skaičius mokiniui.

2.9. Mokiniams, turintiems  vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą, ir ugdomiems  specialiojoje mokykloje  pagal individualizuotą pradinių lavinamųjų  klasių bendrąją programą, mokykla, atsižvelgdama į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas ir ugdymo formą, ugdymo planą sudaro vadovaudamasi Bendrojo plano 88 punktu, ugdymą organizuojant atskiromis veiklos sritimis.

2.10. Mokyklos nuožiūra skirstomos pamokos skiriamos pažintinių gebėjimų ugdymui (1 pamoka) bei meninei veiklai (1 pamoka).

2.11. Mokiniams, turintiems vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą bei kompleksinių sutrikimų, kurių derinio dalis yra vidutinis ir žymus intelekto sutrikimas, ugdymo plane skiriama specialiųjų pamokų sutrikusioms funkcijoms lavinti ir individualiai ar grupinei specialiajai pedagoginei pagalbai teikti:

2.11.1. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms 1–4 lavinamosiose klasėse kiekvienam sutrikusios kalbos ir kalbėjimo mokiniui skiriama po 1 savaitinę pamoką.

2.12. specialiosiose lavinamosiose klasėse visus dalykus, išskyrus dorinį ugdymą, technologijas, gydomąją kūno kultūrą, muziką, kūno kultūrą, moko vienas mokytojas;

2.13. Vadovaujantis Bendrajame plane pagrindinių ugdymo dalykų programoms įgyvendinti savaitinių pamokų skaičius skiriamas, nurodytu Bendrojo plano 83 punktu;

2.14. Dalykai ir jiems skiriamų valandų skaičius per savaitę individualizuotai pagrindinio (5-10 kl.) ugdymo programai  įgyvendinti nustatomi, vadovaujantis Bendrųjų ugdymo planų 83 punktu:

2.14.1. individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms (5-10 klasėse) skiriama po 0,5 pamokos per savaitę  kiekvienam specialiosios pagrindinės klasės mokiniui, turinčiam intelekto, specifinių pažinimo, emocijų, elgesio ir socialinės raidos, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 2.15. Mokiniams, turintiems vidutinį ir žymų intelekto sutrikimą (lavinamųjų klasių mokiniams), mokykla, atsižvelgdama į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, specialistų rekomendacijas ir ugdymo formą, ugdymo planą sudaro vadovaudamasi Bendrųjų ugdymo planų 160 punktu ir ugdymą organizuoja atskiromis veiklos sritimis.         

2.16. Trūkstant mokinių, klasės jungiamos.

2.17. Individualioms ir grupinėms logopedinėms pratyboms lavinamosiose 5-10 klasėse kiekvienam sutrikusios kalbos ir kalbėjimo mokiniui skiriama po 1 savaitinę pamoką:

2.17.1. žymių ar labai žymių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turintiems 5-10 lavinamųjų klasių  mokiniams, bendrauti naudojantiems alternatyvią komunikaciją, tarties, kalbos ir komunikacijos lavinimo individualios ir grupinės pratybos integruojamos į komunikacinės ir pažintinės veiklos, lietuvių kalbos pamokas. Pratybų ir komunikacinės, pažintinės veiklos, lietuvių kalbos pamokų turinys turi derėti.

2.18. Organizuodama specialiųjų poreikių mokinių ugdymą, mokykla atsižvelgia į:

2.18.1. mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir sutrikimus;

2.18.2. ugdymo programą;

2.18.3. turimas mokymo lėšas;

2.16.4. ugdymo (-si) aplinką.

2.17. Individualizuotų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimas:

2.17.1. individualizuotos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos įgyvendinamos, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo programos aprašu bei Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis  programomis,  patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr. 99-3848).

2.20. Dorinio ugdymo organizavimas:

2.20.1. pradinėse bei lavinamosiose klasėse tėvai parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų – etiką arba  tikybą;

2.20.2. dalyką mokinys gali keisti kas dvejus mokslo metus, jo tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams) parašius prašymą;

2.20.3. 5-10 klasėse dorinį ugdymą (tikybą arba etiką)  tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o nuo 14 metų mokinys pats renkasi tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) pritarimu. Vyresni kaip 16 metų mokiniai pasirenka patys vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą  arba etiką.

2.21. Užsienio kalbų mokykloje nemokoma.

2.22. Kūno kultūros ugdymo organizavimas:

2.22.1. kūno kultūrai klasės į grupes neskirstomos;

2.22.2. mokykla mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ).

2.23. Technologinio ugdymo organizavimas:

2.23.1. Specialiosios  pagrindinės (5-10)  klasės dalijamos į grupes per technologijų pamokas:

                     5–8 klasių mergaičių;

                     5-8  klasių berniukų;                 

                     9–10 klasių berniukų ir mergaičių.

2.23.2.  minimalus mokinių skaičius  technologijų mokymo grupėje – 5 mokiniai.

2.24. Informacinių technologijų mokymo organizavimas:

2.24.1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 5 klasėje. 5-10 klasėms skiriama po vieną informacinių technologijų pamoką per savaitę;

2.24.2. specialiųjų pradinių, pagrindinių ir lavinamųjų klasių mokiniai su informacinėmis technologijomis susipažįsta  ir per neformaliojo ugdymo užsiėmimus.

2.25. Socialinio ugdymo organizavimas:

2.25.1. pagal pagrindinio ugdymo individualizuotos programos antrąją dalį mokykloje mokomasi pilietiškumo pagrindų.

2.26. Integruoto ugdymo organizavimas:

2.26.1. specialiosiose pradinėse klasėse integruojant žmogaus saugą (civilinę saugą, priešgaisrinę saugą ir saugų eismą) į kitus specialiosios programos dalykus: saugų eismą – į lietuvių kalbą, civilinę saugą ir priešgaisrinę saugą – į pasaulio pažinimo dalykus;

2.26.2. pasirenkant  integruoto ugdymo laikotarpį (mokymo dienos, savaitės ar ilgesnio laikotarpio);

2.26.3. mokytojas, siekdamas geriau pritaikyti ugdymo turinį skirtingų specialiųjų poreikių mokiniams ir padėti pasiekti kuo geresnių rezultatų, dalyko turinį diferencijuoja, skirdamas atitinkamas individualias ar grupines užduotis:

2.26.3.1. ugdymo turinį grindžia skirtingais mokymo(si) stiliais, tempu, būdų įvairove, savitarpio pagalba;

2.26.3.2. integruoja įvairių dalykų pamokas, kuriose skatinama savarankiška veikla ir iniciatyvumas;

2.26.4. specialiosiose pagrindinėse  klasėse žmogaus sauga integruojama į kūno kultūros dalyką;

2.26.5. pradinėse ir 5-10 klasėse priemonės turiniui individualizuoti ir diferencijuoti numatomos mokytojų teminiuose planuose, atsižvelgiant į mokinių pasiekimus ir pažangą.

2.26.6. prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį būdai 5-10 klasėse: 

2.26.6.1. dalyko mokymas susiejamas su kitomis ugdymo bei prevencinėmis programomis;                    2.26.6.2. organizuojami popamokiniai renginiai; 

2.26.6.3. vedamos integruotos pamokos;                                                                                                     2.26.6.4. vykdomi trumpalaikiai projektiniai darbai;                                                                                                  2.26.6.5. vedamos klasės valandėlės.                                                                                                         

2.27. Neformalus vaikų švietimas mokiniams neprivalomas ir laisvai pasirenkamas.

2.28. Neformalus vaikų švietimas vykdomas per neformaliojo ugdymo programas. Neformaliojo ugdymo valandos skiriamos mokinių pasirinktoms saviraiškos programoms – meniniams, sportiniams, technologiniams, socialiniams, komunikacinių technologijų ir kitokiems mokinių gebėjimams bei tautiniam tapatumui ugdyti.

2.29. Mokyklos tarybai pritarus, neformaliojo ugdymo valandos paskirstomos atsižvelgus į mokyklos tipą, klasių komplektų skaičių, papildomojo ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą.

2.30. Mokinių skaičius neformaliojo ugdymo grupėje yra ne mažesnis kaip 5 mokiniai.

2.31. Įgyvendindama individualizuotas bendrąsias ugdymo programas, mokykla:

2.31.1. pagal bendrąsias programas ir numatomus mokinių pasiekimus rengia dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų programas;

2.31.2. vadovaudamasi bendraisiais ugdymo planais ir pagal skirtas mokymosi lėšas:

2.31.2.1. numato ugdymo individualizavimo ir diferencijavimo kryptis ir nuostatas, nustato klasių dalijimo į grupes principus;

2.31.2.2. nustato ugdymo turinio planavimo principus ir laikotarpius, prevencinių ir kitų programų integravimo į ugdymo turinį principus ir būdus;

2.31.2.3. priima sprendimus dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese būdų ir laikotarpių, mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pamokų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų vertinimo;

2.31.2.4. priima sprendimus dėl pasirenkamųjų dalykų pasiūlos.

2.32. Mokyklos ugdymo planą iki rugsėjo 1 dienos tvirtina mokyklos direktorius.

2.33. Mokykla, sudarydama ugdymo planą, vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2010„Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60 (Žin., 2010, Nr.14-678).

2.34. Specialistų teikiamos paslaugos:

2.34.1. psichologas inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių ir ugdymo problemų turinčius mokinius, atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius;

2.34.2. socialinis pedagogas įvertina vaiko socialines problemas ir poreikius, parenka efektyvius darbo metodus, padedančius spręsti šias problemas. Konsultuoja vaikus socialiniais, teisiniais klausimais. Atstovauja ir gina vaikų teises teisėtvarkos, teisėsaugos ir kitose institucijose. Sprendžia mokinių socialinius klausimus, organizuoja prevencinį darbą;

2.34.3. logopedas mokslo metų pradžioje (iki 09.10) vykdo logopedinį tyrimą ir atrenka mokinius, kuriems būtina tokia pagalba, stebi ir tiria vaiko intelektą, koreguoja mokinių psichofizinius vystymosi sutrikimus, teikia konsultacijas mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). Taip pat konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, auklėtojus;

2.34.4. bendrosios praktikos slaugytojas suteikia pirmąją medicininę pagalbą, atlieka reikalingus tyrimus, reikalui esant, palydi ligonius į polikliniką, į pirminį sveikatos priežiūros centrą, į ligonines, vykdo sanitarinį švietimą;

2.34.5. judesio ir padėties korekcijos specialistas atlieka vaikams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų bei sergantiems vaikų cerebriniu paralyžiumi, būtinus masažus;

2.34.6. gydomosios kūno kultūros mokytojas padeda mokiniams atlikti pratimus, atstatančius jų fizinę būklę.

 

III. MOKINIŲ PRIĖMIMO SĄLYGOS

 

3. Mokinių priėmimo į mokyklą sąlygos:

3.1. mokykloje ugdomi Vilkaviškio rajone (gali būti ir iš kitų gretimų rajonų) gyvenantys vaikai, turintys didelių ir labai didelių ugdymosi poreikių.

3.2. vaikai į mokyklą priimami nuo septynerių metų amžiaus ir mokomi bei lavinami iki 20 metų. 3.2.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu, išimties tvarka lavinami ir vyresni mokiniai;

3.3. priėmimo į mokyklą pagrindas yra Švietimo pagalbos tarnybos tikrinimo išvados. Mokinys priimamas pateikus mokyklos direktoriui tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą, išeito mokslo pažymėjimą;

3.4. mokinys į kitą mokyklą perkeliamas raštišku tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymu. Išvykstančiam iš mokyklos mokiniui išduodamas išeito mokslo pažymėjimas.  Asmens bylos kopija  persiunčiami į mokyklą, kurioje jis tęs mokslą. Iš mokyklos sąrašų mokinys išbraukiamas direktoriaus įsakymu, gavus pranešimą apie priėmimą į kitą mokyklą;

3.5. atvykusių (grįžusių) iš užsienio asmenų, neturinčių mokymosi pasiekimų ar išsilavinimo dokumentų, priėmimas į mokyklą forminamas vadovaujantis Švietimo pagalbos tarnybos specialistų rekomendacijomis bei tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymais;

3.6. švietimo santykiai tarp mokinio ir mokyklos įforminami rašytine sutartimi;

3.7. sutartį mokinio vardu sudaro vaiko tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai);

3.8. sutartyje nurodomos sutarties šalys, mokymosi programa, jos baigimo forma, šalių įsipareigojimai, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai;

3.9. šeimos ir mokyklos santykiai prasideda nuo  pirmos mokinio mokymosi dienos. Sutartys registruojamos mokykloje;

3.10. mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas;

3.11. mokinys, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, tačiau jo elgesys kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš mokyklos;

3.12. mokinys priimamas į mokyklą direktoriaus įsakymu;

3.13. asmuo turi teisę rinktis mokyklą ir ją keisti.

3.14. Klasių komplektavimas:

3.14.1. trūkstant mokinių, gali būti jungiamos dvi arba trys klasės.

3.15. Mokykloje yra laisvų vietų visose klasėse.

 

IV. TEIKIAMOS PASLAUGOS

 

4. Visos mokyklos teikiamos paslaugos yra nemokamos.

4.1. Mokiniai gauna nemokamą specialistų: logopedo, psichologo, socialinio pedagogo, slaugytojo –  pagalbą.

4.2. Visi toliau kaip 3 km nuo mokyklos gyvenantys mokiniai yra nemokamai pavežami į mokyklą mokyklos autobusais arba jiems sudarytos sąlygos nemokamai atvykti į mokyklą ir grįžti į namus visuomeniniu transportu.

4.3. Vadovaujantis Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 19 d. sprendimu   Nr. B-TS-634 visi mokiniai, neturintys galimybės kasdien atvykti į mokyklą, tėvų (įtėvių, globėjų, rūpintojų) prašymu nemokamai apgyvendinami mokyklos bendrabutyje.

 
V. MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

5. Mokytojų sąrašas:

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Pareigos

 1.  

Lilija

Žilinskienė

Aukštasis

VVPI 1982

PPI 1999

Rusų k. mokytoja

Vokiečių k. mokytoja

Geografija

Direktorė,

mokytoja

 

 1.  

Ona

Astranskienė

Aukštasis

VVPI 1973

ŠPI   1982

Pagalbinės mokyklos lietuvių k. mokytoja

Lietuvių klb.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja

 1.  

Daiva  Valentina Didvalienė

Aukštasis

VVPI 1971

Chemijos mokytoja

Dailė

Mokytoja

 1.  

Nijolė

Šemiolkina

Aukštasis

VKK 1977

Lietuvių klb.,

režisūra

Lietuvių klb.,

Mokytoja

 1.  

Dana

Mažeikienė

 

Aukštasis

ŠPI  1978

Lietuvių klb., muzikos mokytoja

Muzika

 

 

Mokytoja

 1.  

Danutė

Rašimienė

Aukštasis

VVPI 1988

Matematikos mokytoja

 Lavinam. kl. mokytoja

Mokytoja 

 1.  

Eglė

Labašauskienė

Aukštasis

ŠU   1999

ŠU 2011

Pradinių kl. mokytoja

Istorijos mokytoja

Pradinių  kl. mokytoja

Mokytoja

 1.  

Laimutė Budreikienė

Aukštasis

VVPI 1986

Fizikos mokytoja

Matematika

Istorija

Mokytoja

 1.  

Renata

Kentnerienė

Aukštasis

KU   2002

ŠU 2011

Auklėtoja

Istorijos mokytoja

Lavinam. kl. mokytoja

Mokytoja

 1.  

Lina

Rakauskaitė

Aukštasis

MK 2006

ŠU 2012

Pradinių kl. mokytoja

Auklėtoja

Auklėtoja

 1.  

Valerija

Burokienė

Aukštasis

ŠPI 1977

Logopedė

Logopedė

Logopedė,

metodines grupės vadovė

 1.  

Aristida

Balbierienė

Aukštesnysis

ŠU kvalifik.

institut. 2003

Mokytoja

Auklėtoja

Auklėtoja, mokyklos tarybos narė

 1.  

 

Vilma

Jasulaitytė

Aukštasis

VPU 2005

Biologijos mokytoja

Auklėtoja,

Biologija

bibliotekininkė

Auklėtoja,

mokytoja

 

 1.  

Aida

Barišauskienė

Aukštasis

ŠU 2005

Pradinių klasių mokytoja

Mokytoja

Mokytoja, mokyklos tarybos narė

 1.  

Rimutė

Deltuvienė

Aukštasis

ŠU 2002

Pradinių kl. mokytoja

Socialinė pedagogė

Socialinė pedagogė

 1.  

Petras

Volungevičius

Aukštesnysis

KTT  1975

Stalius – baldininkas

Technologijos

Mokytojas

 1.  

Skirmanta

Grudzinskaitė

Aukštasis

ŠU 2004

Pradinių kl. mokytoja

Lavinamųjų kl. mokytoja

Mokytoja

 

 1.  

Romualdas

Tičkus

KPI 1979

Inžinierius elektrikas

Informacinės

technologijos

Mokytojas

 1.  

Vilma

Marcinkevičiūtė

Aukštasis neuniversitetinis

KK 2009

Ergoterapeutė

Judesio ir padėties korekcijos mokytoja

Mokytoja

 1.  

Laura

Baltrukonytė

Aukštasis

ŠU 2010

Specialioji pedagogė

(logopedė)

Logopedė

Logopedė

 1.  

Dovilė

Morkertaitė

Aukštasis

ŠU 2010

Mokytoja

Auklėtoja

Auklėtoja

 1.  

Dalia

Tarvydienė

Aukštasis

VDU 2008

Psichologijos bakalaurė

Psichologo asistentė

Psichologo asistentė

 

VI. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS TRADICIJOS

 

6. Nuo 1972 metų mokykla ugdo specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Per tą laiką susiformavo specialiajai mokyklai būdingos tradicijos, išskiriančios mūsų įstaigą iš bet kurios kitos:

6.1. mokyklos bendruomenė kiekvienais metais tradiciškai organizuoja Rugsėjo pirmosios Mokslo ir žinių dieną, Mokytojų dieną, popietes „Uždekim Vėlinių žvakelę“, „Šv. Kalėdų belaukiant“, Paskutinio skambučio šventę, Mokslo metų užbaigimo šventę „Lik sveika, mokykla!“;

6.2. kaip ir visos Lietuvos mokyklos, minime Lietuvos Respublikos valstybines šventes, atmintinas datas;

6.3. kiekvieną rugsėjo mėnesį mokyklos bendruomenė (mokiniai, darbuotojai, tėvai) dalyvauja Kybartų miesto kultūros centro organizuojamoje darbų parodoje iš gamtinių medžiagų „Laikas ratu“;

6.4. kiekvieną pavasarį ir rudenį Vilkaviškio rajono „Senų vežimų“ klubas atvyksta į mokyklą, tokių susitikimų metu mokiniai arčiau susipažįsta su įvairia technika;

6.5. jau tapo gera tradicija per Šv. Velykas ir Šv. Kalėdas vykti į Gutkaimio senelių namus, į Didvyžių pensionatą, į Kybartų vaikų globos namus ir įteikti po mažą savo rankomis pagamintą dovanelę ar atviruką.

6.6. mokiniai labai laukia susitikimo su Kalėdų Seneliu, kurį kiekvienais metais „kviečia“ mūsų  partneriai: Kybartų sporto klubo „Sveikata“ futbolininkai;

6.7. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos organizuojamose mugėse Vilniaus mokytojų namuose Kalėdų ir Atvelykio proga galima pamatyti ir mūsų mokinių darbelius.

9. Tėvai (įtėviai, globėjai, rūpintojai) ir kiti suinteresuoti asmenys su mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais gali susipažinti mokyklos raštinėje adresu: Č. Darvino g., 4, Kybartai. Informacija telefonu Nr. 8 342 30 672 teikiama darbo dienomis.

 

 

PRITARTA                                                                                      SUDERINTA

Kybartų „Rasos“ specialiosios mokyklos                       Kybartų „Rasos“ specialiosios  mokyklos

mokytojų tarybos                                                                               tarybos

2012  m.  birželio 8 d.                                                                       2010 m. birželio 8 d.

protokoliniu nutarimu Nr. PP – 4                                    protokoliniu nutarimu Nr. MT – 5