VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KYBARTŲ "RASOS" SPECIALIOJI MOKYKLA

Mokyklos filosofija:

Mokomės gyventi tarp žmonių, mokomės, kad gyventume.

Mokyklos misija:

Vilkaviškio rajono Kybartų "Rasos" specialiosios mokyklos bendruomenė, vykdanti pagrindinį ir pradinį specialųjį ugdymą Vilkaviškio rajono specialiųjų poreikių vaikams ir teikianti pedagoginę, socialinę pagalbą jų šeimoms, siekianti išauginti dorą ir savarankišką žmogų, pasiruošusį integruotis į visuomenę, užtikrinanti saugią ir sveiką ugdumo(si) aplinką.

Mokyklos vizija:

visiškai visuomenės poreikius tenkinanti specialioji mokykla Vilkaviškio rajono sutrikusio intelekto vaikams, ugdanti dorą, savarankišką, pasiruošusį integruotis į visuomenę žmogų.

Mokyklos paskirtis:

  • Ugdyti asmenis, turinčius didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių, kuriuos nustato pedagoginė psichologinė tarnyba, ir negalinčius lankyti bendrojo lavinimo įstaigų, bei padėti tokiems asmenims;
  • Teikti metodinę pagalbą bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams, tėvams (įtėviams, globėjams, rūpintojams), ugdantiems specialiųjų poreikių vaiką.

Mokyklos vertybės: aktyvumas, kūrybiškumas, atvirumas pokyčiams, pilietiškumas.

Mokyklos prioritetai: specialiųjų poreikių mokinių ugdymas bei sveikos ir saugios mokinių ugdymo(si) aplinkos užtikrinimas.

Mokyklos tikslai ir uždaviniai:

  • Siekti geresnės ugdymo kokybės, skatinant mokymosi motyvaciją;
  • Ugdymo procese taikyti inovacinius metodus, skatinančius mokymosi motyvaciją;
  • Sudaryti sąlygas visiems mokiniams išreikšti save per neformaliojo ugdymo užsiėmimus;
  • Teikti pedagoginę psichologinę pagalbą specialiųjų poreikių vaikams ir jų šeimoms;
  • Užtikrinti saugią ir sveiką ugdymo(si) aplinką;
  • vykdyti žalingų įpročių ir smurto prieš vaikus provenciją, stiprinti mokinių sveikatą bei užtikrinti higienos normų reikalavimus.